استراتژی رقابتی و سودآوری بیشتر

استراتژی گروه ، دامنه بنگاه را از لحاظ صنایع و بازار های که در آن رقابت می کند مشخص می کند. تصمیمات استراتژیکی گروه عبارتند از تصمیم گیری درباره تنوع بخشی ، یکپارچگی عمودی ، تملک ها و کسب و کارهای جدید و تخصیص منابع به کسب و کارهای مختلف بنگاه. استراتژی کسب و کار در ارتباط با نحوه رقابت بنگاه در یک صنعت یا بازار خاص است اگر بنگاه در یک صنعت موفق شود باید مزیت رقابتی را در برابر رقبای خود ایجاد کند بنابراین این حوزه از استراتژی ، استراتژی رقابت نامیده می شود

تفاوت بین استراتژی گروه و استراتژی کسب و کار با ساختار سازمانی بیشتر شرکت های بزرگ همخوانی دارد استراتژی گروه ، مسئولیت تیم مدیریت ارشد و کارکنان استراتژی گروه است. استراتژی کسب و کار ، اصولا مسئولیت مدیریت بخش است.

این تفاوت بین استراتژی گروه و استراتژی کسب و کار با  عوامل اصلی سودآوری بیشتر یک بنگاه نیز همخوانی دارد. همانگونه که بیان کردیم استراتژی دستیابی به عملکرد برتر است. مبنای این هدف ، نیاز به بقا و موفقیت است که به نوبه خود مستلزم این است که نرخ بازده سرمایه بنگاه در بلند مدت بیشتر از هزینه سرمایه آن باشد. دو روش ممکن برای دستیابی به این هدف وجود دارد اول با تصمیم گیری درباره موقعیت یابی در صنایع که نرخ کلی بازی آنها جذاب است دوم با دستیابی به موقعیتی برتر در مقابل رقبای درون یک صنعت که به شرکت این امکان را میدهد تا بازی را کسب کند که بیشتر از میانگین صنعت است.

این تفاوت را می‌توان حتی به شکل ساده تری بیان کرد. سوال اصلی که بنگاه با آن مواجه است این است که چگونه کسب درآمد کنیم؟ پاسخ به این سوال با تصمیمات استراتژیک اصلی که در بالا مشخص کردیم همخوانی دارد: پاسخ به این سوال با تصمیمات استراتژیک اصلی که در کجا رقابت کنیم و در کدام صنایع و در کدام بازارها رقابت داشته باشیم عملی می شود.