1. کار به عنوان شغل 

این کار به معنی کارکردن به خاطر پول و درآمد است بدون در گیری زیاد شخصی ویا رضایت 

در این نگاه شغل یک فعالیت ابزاری است چیزی که در اصل به خاطر چیز دیگری صورت می پذیرد.

2.کار به عنوان حرفه

انگیزه کار به عنوان حرفه موفق شدن ، رسیدن به دستاوردها ، و موقعیت های بهتر است 

رویکرد فرد حرفه گرا به کار وابستگی احساسی به خود کار نیست . بلکه بر بازخوردی بر خود تاکید دارد که در پاسخ به کار خلاصه می شود . برای فرد حرفه ای کار برای خلق کردن ، تعریف کردن ، ابراز کردن ، و تمجید کردن از خود است .

کار به عنوان حرفه می تواند منبع مهمی از معنا و رضایتمندی کامل در زندگی باشد .

3.کار به عنوان فراخوانی 

این کار از طریق نوعی احساس ، اجبار ، وظیفه یا سرنوشت شخصی انجام می شود .

4. کار به عنوان رضایتمندی 

به عنوان یک رویکرد علاقه محور به کار توصیف می کند ولی رویکردی که گستردگی و شمول ذات یک فراخوانی را ندارد . افرادی که کار را به عنوان منبع رضایتمندی دنبال می کنند ممکن است مسیر های غیر شغلی مرسوم را انتخاب کنند که در ازای پاداش مالی ، شناسایی و قدر و منزلت از علایق شخصی حمایت می کند . چنین کاری می تواند منبع مهم معنا در زندکی باشد .