1. مشتریان

مشتریان اولین جز مدل کسب و کار بیان می شوند که خدمت برای برطرف کردن نیاز آنان ارائه و تنظیم می شود مشتریان علت وجود یک سازمان هستند هیچ سازمانی بدون پرداخت مشتریان دوام نخواهد داشت .مشتریان به ارزش ها کانال ها و روابط مختلفی نیاز دارند.برخی مشتریان پرداخت انجام می دهند و بعضی نیز خیر .

2.ارزش ایجاد شده 

ارزش ایجاد شده از طریق رفع نیازهای مشتری و ارائه خدمت جدید صورت می پذیرد.توانایی ایجاد ارزشی استثنایی دلیل اصلی مشتریان برای انتخاب یک نهاد به جای نهاد دیگر است.این ارزش می تواند مانند راحتی ,کاهش قیمت ،طراحی ،برند یا جایگاه ،کاهش ریسک باشد .

3.کانال ها 

سازمان ها به روش های مختلفی خدمت و ارزش به وجود آمده را به مشتریان و عموم مردم معرفی می کنند

کانال ها می توانند شامل تلفنی و یا در محل تولید و فروشگاه و یا از طریق اینترنت و یا از طریق رسانه های سنتی باشد .

4.ارتباط با مشتریان 

ارتباطات مختلفی می بایست با مشتریان به وجود آید و این ارتباط پیوسته می بایست تقویت شود. هدف از ارتباط مشتریان یا جذب مشتری جدید و یا حفظ مشتری فعلی و یا کسب در آمد بیش تر از مشتریان حاضر می باشد .

5.درآمد

مشتریان در ازای ارزش به وجود آمده طی این مدل کسب و کار پول پرداخت می کنند و باعث ادامه فعالیت کارکنان آن می شود .باید مشخص شود برای چه مقصودی حاضر به پرداخت هزینه هستند و نحوه ی پرداخت چگونه باشد.

6.منابع کلیدی 

وظایفی هستند که برای خلق اجزایی که توصیف شده اند صورت می پذیرد.که شامل منابع انسانی و فیزیکی و فکریو مای هستند .

7.فعالیت های کلیدی 

مهمترین کارهایی است که یک نهاد برای فعالیت دائم و مستمر خود می بایست انجام دهد .

که شامل ایجاد کردن و فروش و پشتیبانی می باشد .

8.شرکای کلیدی 

برای برون سپاری فعالیت های شرکت و تمرکز بر فعالیت اصلی صورت می پذیردو یا تامین نقدینگی شرکت در شروع کار و یا مقاطع حساس کسب و کار زیرا انجام دادن تمامی کارها و در اختیار گرفتن تمامی منابع امری منظقی نیست.

9. هزینه ها

هزینه ها در اثر تامین منابع و انجام فعالیت های کلیدی و کار با شرکای کلیدی صورت می پذیرد.