ما مدل کسب و کار را منظقی تعریف می کنیم که سازمان انسجام مالی خود را در آن حفظ می کند و یا به عبارتی سازمان با آن مدل کسب درآمد می کند .

برای فهمیدن یک مدل کسب و کار باید سوال های زیر را از خود بپرسیم 

1.مشتری چه کسی است ؟و برای برآورده شدن نیازش چه باید کرد ؟؟؟

بخش اعظم از تفکر مبتنی بر مدل کسب و کار به بیان نیازهای مشتریان می پردازد و بیان می کند چگونه می توان نیاز آنان را برطرف کرد .

کسب و کارهای مختلف هدف های مختلفی دارند ولی همه ی آن ها برای ادامه فعالیت خود نیاز به کسب درآمد دارند همه یآن ها باید یک مدل کسب و کار با دوام و پایدار  داشته باشند .یعنی ورود نقدینگی بیش از خروج آن باشد .